Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZING oraz Newsletter 22.06.2022

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.zing.com.pl oraz otrzymywania newslettera.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.zing.com.pl, prowadzony jest przez ZING S.A. z siedzibą w Warszawie adres: Aleje Jerozolimskie 212, V piętro, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000941448 (zwany dalej “ZING”).
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. a)    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. b)     warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  3. c)    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  4. d)    tryb postępowania reklamacyjnego w ramach sklepu internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych oraz konfiguracyjnych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer pracujący pod kontrolą systemu Windows, Linux, IOS lub inny działający w oparciu o platformę Android lub IOS oraz jedna z przeglądarek:
  1. a)     Internet Explorer (wersja 9 lub wyższa),
  2. b)     Firefox (wersja 38 lub wyższa),
  3. c)     Chrome (wersja 31 lub wyższa),
  4. d)    Opera (wersja 10 lub wyższa),
  5. e)    Safari (wersja 6 lub wyższa),
  6. f)     Android Browser (wersja 4.1 lub wyższa),
  7. g)    Chrome for Android (wersja 42 lub wyższa).
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ZING zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.zing.com.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Klient hurtowy – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a który dokonuje Zamówienia hurtowego w ramach Sklepu internetowego Zing bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Uzyskania statusu Klienta hurtowego możliwe jest przez wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego poprzez Sklep lub drogą elektroniczną na adres bok@zing.com.pl z niezbędnymi dokumentami rejestracyjnymi Klienta z prośbą uzyskania w/w statusu. Klient hurtowy może starać się o przyznanie limitu kredytowego. Decyzja o przyznaniu limitu jest w pełni zależna od Sklepu. Zgłoszenia z podaniem i stosowną argumentacją wysyłane winny być na w/w adres poczty elektronicznej.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego działający pod adresem www.sklep.zing.com.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.zing.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Newsletter –(także usługa Newsletter) wysyłane cyklicznie wiadomości elektroniczne (e-mail) zawierające informacje handlowe;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ZING a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
 12. Zamówienie hurtowe- oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Uwzględniające szczególne warunki zakupu ustalone indywidualnie przy zatwierdzaniu zgłoszenia rejestracyjnego klienta, to jest: minimalna wartość zamówienia hurtowego podana w PLN netto, próg rabatów (procentowy/ ilościowy).

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 3 powyżej jest dobrowolne.
 5. Administratorem danych osobowych Klienta jest ZING.
 6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane:
  1.  w celu realizacji umowy, której stroną jest Klient, a w szczególności:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
   2. zapewnienia funkcjonowania Sklepu internetowego (w tym poprzez używanie plików cookies),
   3. wykonania umowy o zakup towarów,
   4. świadczenia usług dostarczania towarów,
   5. prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy,
   6. obsługi reklamacji,
  2. w celu realizacji uzasadnionego interesu ZING, którym jest:
   1. prowadzenie wobec Klientów działań marketingowych,
   2. kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji,
   3. obsługa próśb Klientów w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
   4. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Kliencie mogą wziąć udział,
   5. windykacja należności,
   6. prowadzenie analiz statystycznych,
   7. zapewnienie obsługi usług płatniczych,
  3. w celu realizacji przepisów prawa, a w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych.
 7. Klient ma dostęp do podanych przez niego danych osobowych i możliwość ich modyfikacji poprzez zalogowanie się do swojego konta w Sklepie (prawo dostępu do danych). Aby dokonać zmiany innych swoich danych, które nie mogą być zmienione z konta w Sklepie, Klient powinien przesłać swoje żądanie do ZING (prawo do sprostowania danych).
 8.   Usunięcie danych Klienta jest możliwe poprzez wyrejestrowanie ze Sklepu, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 9 poniżej (prawo do usunięcia danych).
 9. Na życzenie Klienta istnieje w każdej chwili wyrejestrowanie go ze Sklepu, bez podawania uzasadnienia decyzji. W tym celu klient winien przesłać do ZING stosowne oświadczenie wyskakując swoje dane identyfikacyjne oraz adres poczty elektronicznej, na który to została dokonana jego rejestracja w Sklepie internetowym.
 10.   Dane Klienta są przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne dla zrealizowania umowy i świadczenia usług drogą elektroniczną, a także po jej zakończeniu w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  4. gdy zachodzi prawdopodobieństwo ich użycia w postępowaniu sądowym, przygotowawczym lub administracyjnym,
  5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 11. Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 12. Dane Klientów udostępniane są podmiotom gwarantującym właściwe funkcjonowanie Sklepu oraz wspierającym ZING w zapewnieniu właściwego funkcjonowania Sklepu. W szczególności są to podmioty odpowiedzialne za techniczne utrzymanie tzw. „silnika Sklepu internetowego” i obsługę płatności. Dane klientów mogą być przekazywane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz uprawnionymi do kontrolowania ZING w ramach wykonywania przepisów.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na ZING jako administratora danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. ZING może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
  3. dopuści się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ZING.
 15. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody ZING.
 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 17. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ZING,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego chronionych prawem autorskim jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.zing.com.pl, dokonać wyboru oferowanego towaru lub towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. a.     przedmiotu zamówienia,
  2. b.     jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. c.     wybranej metody płatności,
  4. d.     wybranego sposobu dostawy,
  5. e.     czasu dostawy,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ZING Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią złożonego Zamówienia i Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Wiadomość e-mail, o której mowa w punkcie 7 powyżej wysyłana jest niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 7 powyżej.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem DHL Express (Poland) Sp. z o. o. lub za pośrednictwem innego Przewoźnika, czyli wyspecjalizowanej zewnętrznej firmy kurierskiej lub spedycyjnej, upoważnionej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług kurierskich (usługi odbioru, przewozu, doręczenia itp.).
 3. Aktualna lista przewoźników, z którymi współpracuje Zing oraz Regulaminy Przewoźników znajdują się tutaj:

  http://www.dhl.com.pl/pl/express/wyslij_przesylke/informacje_dodatkowe/terms_conditions.html#domestic

 4. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówienia po wcześniejszym kontakcie z obsługą Sklepu drogą e-mailową lub telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu na stronie głównej sklepu. Szczegółowe koszty dostawy widnieją na stronie:


  https://sklep.zing.com.pl/pol-delivery.html

  . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 5. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.zing.com.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówienie:
  1. przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego mBank: 65 1140 2105 0000 3962 2300 1009, Dane do przelewu: Zing S.A. Aleje Jerozolimskie 212, V piętro, 02-486 Warszawa.
  2. kurierowi przy dostawie "za pobraniem". Maksymalne kwoty pobrań dla DHL: 11 000 zł netto;
  3. płatnością w systemie płatności elektronicznych za pośrednictwem firmy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem Nr KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kapitale zakładowym 5 476 300,00 zł,  wpłaconym w całości,- maksymalna prowizja od kwoty transakcji: 1,90%;
  4. zapłata kartą płatniczą: Visa, MasterCard, MasterPass i inne, dostępne w serwisie PayPro S.A.- maksymalna prowizja od kwoty transakcji: 1,35%, karta kredytowa zostaje obciążona natychmiast po dokonaniu płatności;
  5. przekazem pocztowym;
 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty za zamówienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu złożenia zamówienie.
 4. Istnieje szczególna sytuacja, gdzie kwota do zapłaty w zamówieniu może się różnić od kwoty na FV o 1 grosz. Wynika to z systemu wyliczania podatku Vat przez system sklepu działający na oprogramowaniu dostarczonym przez firmę IAI Shop S.A., a systemem firmy ZING S.A. do wystawiania dokumentów sprzedażowych.

VII. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy konsumentów)

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument winien poinformować:
Zing S.A.
Aleje Jerozolimskie 212, V piętro, 
02-486 Warszawa.
bok@zing.com.pl
tel. +48 698421225 faks (+22) 592 29 29
 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Preferujemy przesłanie formularza o odstąpieniu od umowy dostępnego na naszej stronie internetowej:

  Formularz odstąpienia od umowy

  na adres poczty elektronicznej Sklepu:  bok@zing.com.pl

 2. Jeżeli konsument skorzysta z tej możliwości, niezwłocznie po tym zostanie mu odesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku tudzież pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

 1. Skutkiem odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ZING), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ZING został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności ZING dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się Konsument na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie Konsument żadnych opłat w związku z tym zwrotem. ZING może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, to jest nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym ZING został poinformowany o odstąpieniu od umowy. By termin został zachowany wystarczy by Konsument, wysłał towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres magazynu centralnego: ul. Fiołkowa 16, 05-850 Konotopa
 3. Bezpośrednie koszty zwrotu z tytułu odstąpienia od umowy zakupu na odległość ponosi konsument.
 4. Na konsumencie spoczywa odpowiedzialność poniesienia kosztów zmniejszenia wartości rzeczy spowodowane korzystaniem z niej w sposób inny niż było to konieczne by stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy.

XI. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. ZING jako sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów bez wad. Jako sprzedawca ZING odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz kolejnych Kodeksu Cywilnego. ZING nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.
 2. Odpowiedzialność ZING jako sprzedawcy za wady towaru względem Klienta nie będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, regulowana jest w Ogólnych warunkach sprzedaży ZING dostępnych na naszej stronie internetowej pod adresem https://zing.com.pl/wp-content/uploads/2022/01/Ogolne-warunki-sprzedazy-ZINGsa2022.pdf , których treść stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem, o którym mowa w niniejszym punkcie.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: bok@zing.com.pl ZING zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona i o kolejnych krokach realizacji reklamacji.

Od stycznia 2016 roku dostępny jest Europejski System Rozstrzygania Sporów Konsumenckich: http://ec.europa.eu/consumers/odr jest to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

X. Newsletter

 1. W celu zapisania na Newsletter należy uzupełnić pole NEWSLETTER na stronie https://sklep.zing.com.pl/ przez podanie swojego adresu e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na ten adres; powyższa zgoda spełnia warunki wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres oraz zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu dostarczenia Newslettera.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres poczty elektronicznej (e-mail), będą wysyłane informacje w formie listu elektronicznego (e-mail).
 3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji z usługi Newsletter lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez ZING, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 4. Zamówienie usługi Newsletter następuje przez:
  1. wskazanie swojego adresu e-mial,
  2. oznaczenie pola „akceptuję Regulamin”,
  3. oznaczenie pola „zgoda na otrzymywanie informacji handlowych na powyższy adres e-mail”,
  4. kliknięcie przycisku „ZAPISZ”,
  5. kliknięcie na przycisk [Potwierdzam subskrypcję] w otrzymanej na wskazany e-mail wiadomości.
  6. Naciśnięcie na przycisk [Potwierdzam subskrypcję] jest potwierdzeniem wyrażonej zgody i powoduje, że na wskazany adres e-mail od tej pory będzie wykorzystywany do świadczenia usługi Newsletter.
  7. Użytkownik może w każdej chwili bez podawania przyczyny i bezpłatnie zrezygnować z usługi Newsletter, wystarczy powiadomić o tym ZING lub skorzystać z linku do wypisania z usługi Newsletter, który znajdzie się w otrzymanym mailu wysłanym w ramach usługi Newsletter.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. ZING podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu oraz usługi Newsletter, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZING o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres wskazany w pkt. 3. § VII niniejszego Regulaminu, mailowo pod adres bok@zing.com.pl lub telefonicznie na wskazany numer telefonu na stronie sklepu www.sklep.zing.com.pl.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. ZING zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin udostępnia się nieodpłatnie Klientom/Użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego sklep.zing.com.pl przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umożliwia się pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient/Użytkownik.
 2. ZING jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmiana Regulaminu nie wymaga uprzedniego poinformowania użytkowników i wchodzi w życie, a zatem jest wiążąca, z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej sklepu internetowego sklep.zing.com.pl.
 3. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
  2. Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy;
 4. Klient/Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na to, że w przypadku wyrządzenia swoim działaniem lub zaniechaniem szkody Usługodawcy lub innej osobie trzeciej w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu, zobowiązany jest do pokrycia szkody jak również utraconych korzyści, a także pokrycia kosztów dochodzenia odszkodowania przez w/w podmioty.
 5. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z serwisu internetowego rozstrzygane będą przez strony polubownie, a w przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego, (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), a także przepisy Ogólnych warunków sprzedaży Zing na włączenie których do treści zawieranej umowy, KLIENT, jako znający ich treść wyraża zgodę.
Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 13 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-10
+++++
2023-04-07
Bezproblemowe zamówienie.
pixel